بودجه بندی منابع آزمون یکی از مواردی هست که با استفاده از اون شما میتوانید برنامه ریزی درست برای قبولی آزمون داشته باشید، مثلا در آزمون اجرا یا نظارت طبیعتا دروسی که میانگین درصد سوالات آن زیر 5 درصد هست باید در اولویت های اخر مطالعه باشن و صرفا می‌توان سوالات آن ها را با کلیدواژه مناسب پاسخ داد.

بودجه بندی های زیر بر اساس 3 آزمون برگزار شده طی 3 سال اخیر می باشد.

بودجه بندی آزمون محاسبات عمران

منابع98991400درصد میانگین
916161627
1017161627
280088813
666710
تحلیل سازه5659
74447
84447

بودجه بندی آزمون نظارت عمران

منبع98991400درصد میانگین
915141122
10128916
74579
84558
124457
112445
54245
63345
28004235
قانون2224
تحلیل سازه2223
212213
221213
20223
راهنمای جوش1302

بودجه بندی آزمون اجرا عمران

منبع98991400میانگین درصد
910111118
101081116
75458
116427
54447
84447
124436
61456
قانون4346
سایر منابع4435
راهنمای جوش1212
222112
41122
28002202
131112
20222
211112