آب و سازه های هیدرولیکی

 1. تهران
 2. امیرکبیر و تربیت مدرس
 3. علم و صنعت و شریف
 4. خواجه نصیر
 5. شهید بهشتی

ژئوتکنیک

 1. تهران
 2. شریف
 3. امیرکبیر
 4. تربیت مدرس
 5. علم و صنعت
 6. خواجه نصیر
 7. خوارزمی
 8. شهید بهشتی
 9. شهید رجایی

سازه

 1. شریف
 2. تهران
 3. امیرکبیر
 4. تربیت مدرس
 5. علم و صنعت
 6. خواجه نصیر

زلزله

 1. شریف
 2. تهران
 3. امیرکبیر
 4. تربیت مدرس
 5. علم و صنعت
 6. پژوهشگاه زلزله
 7. خواجه نصیر
 8. خوارزمی
 9. صنعتی اصفهان
 10. شیراز

مدیریت منابع آب

 1. شریف
 2. تهران
 3. امیرکبیر
 4. تربیت مدرس
 5. علم وصنعت
 6. شهید بهشتی