منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نتایج ارشد

در جدول زیر رتبه ها به همراه گرایش و دانشگاه قبولی داوطلبین برای شما به رایگان قرار داده شده است.

جدول زیر حاوی اطلاعات داوطلبین کنکور ارشد عمران سال 1399 می باشد.

برای مشاهده جدول زیر می بایست عضو سایت باشید.

LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Facebook
رتبه در سهمیهدانشگاه قبولی ارشدگرایش قبول شدهنوع قبولیمعدل موثرنمره کل(تراز)سهمیه
20تهرانمدیریت منابع آبروزانه187345آزاد
22تهرانمدیریت ساختشبانه17.384325آزاد
40صنعتی شریفسازهروزانه19.556887آزاد
43صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)مدیریت ساختروزانه17.464790آزاد
87تهرانسازهروزانه17.225936آزاد
96تربیت مدرسسازهروزانه17.063528ایثارگری 5 درصد
115تهرانسازهروزانه16.85708آزاد
117صنعتی شریفمدیریت منابع آبروزانه17.15697آزاد
137تهرانزلزلهروزانه13.355487آزاد
154علم و صنعتحمل و نقلروزانه15.945324آزاد
163علم و صنعتمدیریت ساختروزانه16.69آزاد
171امیرکبیرسازهروزانه17.725239آزاد
173مازندرانسازهروزانه18.422898ایثارگری 5 درصد
175امیرکبیرزلزلهشبانه175221آزاد
206علم وصنعتزلزلهروزانه195014آزاد
207تهرانزلزلهشبانه155006آزاد
213علم وصنعتزلزلهروزانه14.34965آزاد
220علم و صنعتسازهروزانه194900آزاد
233علم و صنعتسازهروزانه164849آزاد
243علم وصنعتحمل و نقلروزانه16.324774آزاد
250تربیت مدرسسازهروزانه17.84720آزاد
253صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)مدیریت منابع آبروزانه16آزاد
292تربیت مدرسژئوتکنیکروزانه17.44518آزاد
306علم و صنعتمحیط زیستروزانه15.54430آزاد
307تربیت مدرسحمل و نقلروزانه17.384431آزاد
311علم و صنعتراه و ترابریروزانه15.364415آزاد
321تهران (محیط زیست)محیط زیست-منابع آبروزانه17.244379آزاد
332علم و صنعتحمل و نقلشبانه184334آزاد
337تربیت مدرسزلزلهروزانه17.44301آزاد
342شهید بهشتیحمل و نقلروزانه14.94286آزاد
346تربیت مدرسمدیریت منابع آبروزانه19.74270آزاد
350علم وصنعتژئوتکنیکروزانه19.44253آزاد + شاگرداولی
354تربیت مدرسژئوتکنیکروزانه18.754244آزاد
356فردوسی مشهدزلزلهروزانه184237آزاد
366صنعتی خواجه نصیرژئوتکنیکروزانه16.6آزاد
382صنعتی خواجه نصیرزلزلهروزانه16.84140آزاد
385فردوسی مشهدژئوتکنیکروزانه18.64125آزاد
398صنعتی خواجه نصیرژئوتکنیکروزانه15.84088آزاد
400فردوسی مشهدراه و ترابریروزانه17آزاد
410فردوسی مشهدسازهشبانه17.34072آزاد
420خواجه نصیرسازهروزانه17.51آزاد
429صنعتی خواجه نصیرسازهشبانه15.54025آزاد
443پژوهشگاه زلزله شناسیزلزلهروزانه19.13961آزاد
447خوارزمیسازهروزانه18.83953آزاد
467فردوسی مشهدراه و ترابریروزانهآزاد
481صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)سازه های دریاییروزانه17.13855آزاد
496صنعتی خواجه نصیرحمل و نقلشبانه14آزاد
516تربیت مدرسسازه های هیدرولیکیروزانه16.73759آزاد
557تبریزسازهروزانه17.6آزاد
577خوارزمیزلزلهروزانه16.23601آزاد
580تهران (محیط زیست)محیط زیست-مواد زائد جامدروزانهآزاد
604صنعتی خواجه نصیرحمل و نقلشبانه16.5آزاد
611شهید بهشتیزلزلهروزانه15.63553آزاد
623تهران(محیط زیست)محیط زیست- آلودگی هواروزانه17.33534آزاد + شاگرداولی
642علم و صنعتمهندسی خطوط راه آهنروزانه173505آزاد
644خوارزمیژئوتکنیکروزانه17.83500آزاد
695شهید بهشتیمحیط زیستروزانه15.93403آزاد
699بین المللی قزوینمدیریت ساختروزانه15.93394آزاد
721امام خمینی قزوینمدیریت ساختروزانه16.73262آزاد
730شیرازژئوتکنیکروزانه17.63347آزاد
748فردوسی مشهدمدیریت منابع آبروزانه173328آزاد
749شیرازژئوتکنیکروزانه15.43327آزاد
767امیر - پردیس گرمسارژئوتکنیکروزانه183312آزاد
784سهند تبریزسازهروزانه163390آزاد
930نوشیروانی بابلمحیط زیستروزانه15.33092آزاد
984امام خمینی قزوینزلزلهروزانه15.73030آزاد
987گیلانژئوتکنیکروزانه15.83029آزاد
1004شهید چمران اهوازسازهروزانه17.13017آزاد
1016شیرازسازهروزانه16.72998آزاد
1028شهید چمران اهوازسازهروزانه15.22992آزاد
1038صنعتی خواجه نصیرآب و سازه های هیدرولیکیشبانه17آزاد
1092سهند تبریزسازهروزانه18.92930آزاد
1107نوشیروانی بابلآب و سازه های هیدرولیکیروزانه15.4آزاد
1258امام خمینی قزوینزلزلهشبانه182813آزاد
1439شاهرودراه و ترابریروزانه16.92703آزاد
1880یزدمدیریت منابع آبروزانه15.22505آزاد
2207مازندرانسازهروزانه172407آزاد