اعضا مشاورین ارشدعمرانیا

علی احسانی فر
مدیر مجموعه

کارشناس ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس تهران

websiteresearchgateinstagram
کیارش کاوه
مشاور کارشناسی ارشد

دانشجوی مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

email